Le Grand salaud Daiakuto

Yasuzo Masumura
Japon / 1968 / 93 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Scénaristes : Yasuzô Masumura, Yoshihiro Ishimatsu
Auteur de l'oeuvre originale : Masaya Maruyama d'après un roman
Société de production : Daiei Studios
Directeur de la photographie : Setsuo Kobayashi
Compositeur de la musique originale : Tadashi Yamauchi
Décorateur : Tomoo Shimogawara
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Jiro Tamiya (Jinpei Tokuda), Mako Midori (Yoshiko Ohta), Kei Satô (Ichiro Yasui), Ko Kuraishi (Teruo Shima), Asao Uchida (le patron de Teruo), Kazuo Kitamura (le procureur général), Yuzo Hayakawa, Daigo Inoue, Kôichi Itô, Shin Minatsu, Yuji Moriya, Shizuo Nakajo, Jun Osanai, Minako Saijo, Kenichi Tani