Trahison Il Tradimento

Riccardo Freda
Italie / 1951