Les Funérailles en rose

Les Funérailles en rose Bara no soretsu

Toshio Matsumoto
Japon / 1969

Pîtâ, Osamu Ogasawara, Yoshimi Jô


Générique

Réalisateur : Toshio Matsumoto
Assistants réalisateurs : Masataka Hara, Kunio Kurita, Akio Okumura, Ken Uesugi
Scénariste : Toshio Matsumoto
Sociétés de production : ATG - Art Theatre Guild (Tokyo), Matsumoto Production Company
Producteurs : Mitsuru Kudo, Keiko Machida
Producteur exécutif : Sumiko Fujisawa
Directeur de la photographie : Tatsuo Suzuki
Cadreurs : Hatsuo Nakamura, Isamu Osada, Toshihiko Satô
Ingénieur du son : Mikio Katayama
Compositeur de la musique originale : Joji Yuasa
Directeur artistique : Setsu Asakura
Maquilleur : Shigeo Kobayashi
Monteur : Toshie Iwasa
Script : Michiko Uma
Cascadeur : Akira Kuji
Photographe de plateau : Tadashi Endo
Interprètes : Pîtâ (Eddie), Osamu Ogasawara (Leda), Yoshimi Jô (Jimi), Koichi Nakamura (Juju), Flamenco Umeji (Greco), Saako Oota (Mari), Tarô Manji (Nora), Toyosaburo Uchiyama (Guevara), Mikio Shibayama (le philosophe), Wataru Hikonagi (Sabu), Fuchisumi Gomi (Piro), Chieko Kobayashi (Okei), Yô Satô (Radon), Keiichi Takenaga (le bossu), Don Madrid (Tony), Emiko Azuma (la mére d'Eddie), Hôsei Komatsu (le prostitué), Yoshio Tsuchiya (Gonda), Yukio Ninagawa (dans son propre rôle), Shotaro Akiyama (dans son propre rôle), Kiyoshi Awazu (dans son propre rôle), Masahiro Shinoda (dans son propre rôle), Jiro Yagi (dans son propre rôle), Nagaharu Yodogawa (dans son propre rôle), Mamoru Hirata, Nagatoshi Sakamoto, Kazuhiko Kura, Akira Hanaue, Takashi Tabata, Yutaka Oyama, Yukimasa Natori, Yoshihiro Nakadai, Haruhiko Saitô, Koji Iwabuchi, Yuka Kurenai, Keiko Sato, Toshihiro Ishii, Miyoko Shôji, Tatsuo Ikeda, Toyoko Iwazaki, Kazuo Eda, Takeshi Kojima, Shosuke Taga, Toshiya Fujita, Masato Hara