Courant chaud Danryu

Yasuzo Masumura
Japon / 1957 / 94 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Assistant réalisateur : Yoshio Inoue
Scénaristes : Yasuzô Masumura, Yoshio Shirasaka
Auteur de l'oeuvre originale : Kunio Kishida d'après un roman
Société de production : Daiei Studios
Directeur de la photographie : Hiroshi Murai
Compositeur de la musique originale : Tetsuo Tsukahara
Directeur artistique : Atsuji Shibata
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Jun Negami (Yuzo Hiashi), Sachiko Hidari (Gin Ishido), Hitomi Nozoe (Keiko Shima), Eiji Funakoshi (Yasuhiko Shima), Junko Kano (Eiko), Atsuko Kindaichi (Takako Shinoda), Akihiro Miwa (le chanteur), Chieko Murata (Takiko Shima), Toranosuke Ogawa (Yasuhide Shima), Ryuji Shinagawa (Yasuhiko Shima)