Le Dossier noir Kuro no hokokusho

Yasuzo Masumura
Japon / 1962 / 94 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Scénariste : Yoshihiro Ishimatsu
Société de production : Daiei Studios
Directeur de la photographie : Yoshihisa Nakagawa
Compositeur de la musique originale : Sei Ikeno
Directeur artistique : Shigeo Mano
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Ken Utsui (Akira Kido), Junko Kano (Ayako Kataoka), Shigeru Kôyama (Hitomi), Eitarô Ozawa (Yamamuro), Hideo Takamatsu (le procureur Kusama)