Beauté coupable Bibo ni tsumi ari

Yasuzo Masumura
Japon / 1959 / 87 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Assistant réalisateur : Yoshio Inoue
Scénariste : Sumie Tanaka
Auteur de l'oeuvre originale : Matsutaro Kawaguchi d'après un roman
Société de production : Daiei Studios
Producteur : Kazuyoshi Takeda
Directeur de la photographie : Hiroshi Murai
Compositeur de la musique originale : Tetsuo Tsukahara
Directeur artistique : Takesaburo Watanabe
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Ayako Wakao (Keiko Yoshino), Fujiko Yamamoto (Kikue Yoshino), Hiroshi Kawaguchi (Tadao Shimizu), Hitomi Nozoe (Kaoru Shimizu), Haruko Sugimura (Fusa Yoshino), Keizo Kawasaki (Shusaku Tanimura), Shintaro Katsu (Kanzo Fujikawa), Kimiyoshi Fujimaki (Ichiro Katakura), Chieko Murata (Okume), Mantarô Ushio (Kichizo Tanimura)