Débordements Hanran

Yasuzo Masumura
Japon / 1959 / 97 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Assistant réalisateur : Yoshio Inoue
Scénariste : Yoshio Shirasaka
Auteur de l'oeuvre originale : Sei Ito d'après un roman
Société de production : Daiei Tokyo Daini
Producteur : Kazuyoshi Takeda
Directeur de la photographie : Hiroshi Murai
Compositeur de la musique originale : Tetsuo Tsukahara
Directeur artistique : Takesaburo Watanabe
Costumier : Kotaro Maki
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Shin Saburi (Sahei Sanada), Ayako Wakao (Takako Sanada), Keizo Kawasaki (Tanemura), Junko Kano (Kyoko Sawai), Sachiko Hidari (Sachiko Nishiyama), Eiji Funakoshi (Itazaki), Nobuo Nakamura (Kuga), Yunosuke Itô (Seyama), Sadako Sawamura (Fumiko)