Femme de champion Saiko shukun fujin

Yasuzo Masumura
Japon / 1959 / 95 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Assistant réalisateur : Yoshio Inoue
Scénariste : Yoshio Shirasaka
Auteur de l'oeuvre originale : Keita Genji d'après un roman
Société de production : Daiei Studios
Producteur : Kazuyoshi Takeda
Directeur de la photographie : Hiroshi Murai
Compositeur de la musique originale : Tetsuo Tsukahara
Directeur artistique : Tomoo Shimogawara
Costumier : Kotaro Maki
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Ayako Wakao (Kyoko Nonomiya), Hiroshi Kawaguchi (Saburo Mihara), Eiji Funakoshi (Ichiro Mihara), Seiji Miyaguchi (Rintaro Nonomiya), Chieko Higashiyama (Chiyoko Oshima), Atsuko Kindaichi (Fujiko Oshima), Yoshiro Kitahara (Jiro Mihara), Katsuhiko Kobayashi (Uno), Hisako Takihana (Sugiko Nonomiya), Yatsuko Tanami (Momoko Mihara)