Le Train super-express noir Kuro no chotokkyu

Yasuzo Masumura
Japon / 1964 / 94 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Scénaristes : Yasuzô Masumura, Yoshio Shirasaka
Auteur de l'oeuvre originale : Sueyuki Kajiyama d'après un roman
Société de production : Daiei Studios
Directeur de la photographie : Setsuo Kobayashi
Ingénieur du son : Kimio Tobita
Compositeur de la musique originale : Tadashi Yamauchi
Directeur artistique : Tomoo Shimogawara
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Jiro Tamiya (Keiichi), Eiji Funakoshi (Zaitsu), Yukiko Fuji (Yoko), Daisuke Katô (Nakae), Tatsuya Ishiguro (Kudo), Hiroko Machida (Hiroko)