Le Mari était là Otto ga mita

Yasuzo Masumura
Japon / 1964 / 92 min

Générique

Réalisateur : Yasuzo Masumura
Scénaristes : Tatsuo Nogami, Hajime Takaiwa
Auteur de l'oeuvre originale : Jyugo Kuroiwa d'après un roman
Société de production : Daiei Studios
Directeur de la photographie : Tomohiro Akino
Ingénieur du son : Kimio Tobita
Compositeur de la musique originale : Tadashi Yamauchi
Directeur artistique : Takesaburo Watanabe
Monteur : Tatsuji Nakashizu
Interprètes : Ayako Wakao (Namiko Kawashiro), Jiro Tamiya (Kenichiro Ishizuka), Keizo Kawasaki (Seizo Kawashiro), Kyôko Kishida (Yoko Saijyo), Kyoko Enami (Emi Aoyama), Jotaro Senba (Motoo Yoshino), Hiroko Machida (Mitsue Tsumura), Eitarô Ozawa (Daisaku Osone)